Skip to content

Partneri

Konzorcij ovog projekta pokriva širok raspon stručnosti i iskustva vezanih uz opseg i ciljeve projekta, a uz prijavitelja, Županijsku udrugu slijepih Split, čine ga sljedeće organizacije:

 

Citizens In Power (CIP) neovisna je neprofitna, nevladina organizacija s Cipra. CIP predstavlja jednu od vodećih organizacija na Cipru u području globalnog obrazovanja, društvenih inovacija, demokratskog dijaloga, poduzetništva, STEM-a i održivog rasta. Kako bi postigao te ciljeve, CIP je uspostavio stalnu suradnju s vodećim sveučilištima, nevladinim organizacijama i istraživačkim institucijama na Cipru i u inozemstvu, posebno za razvoj inovativnih projekata i međunarodne obuke ili seminara, kao i za postavljanje pedagoškog i obrazovnog materijala primarno korištenjem web platformi i drugih tehnoloških inovacija.

Web: https://www.citizensinpower.org/
Facebook: https://www.facebook.com/citizensinpower

 

Udruga WalkTogether (WT) osnovana je 2013. u Bugarskoj kao organizacija za učenje koja koja okuplja trenere, mlade i odrasle polaznike, socijalne radnike, kreatore politike za mlade, stručnjake i volontere s različitim razinama kompetencija da bi aktivno sudjelovali u stvaranju građanske aktivnosti s europskom dimenzijom i s koristima za njihovu lokalnu zajednicu. Fokus WT-a je:

● Poučavanje, učenje, iskustvo kroz neformalno obrazovanje i na temelju metodologija neformalnog učenja;
● Prepoznavanje neformalnog obrazovanja i rada s mladima od strane društva i države;
● Ojačati osobni i profesionalni razvoj mladih kroz neformalne i informalne aktivnosti i mobilnosti učenja (razvijanje vještina i kompetencija za povećanje mogućnosti zapošljavanja, posebno za osobe sa smanjenim mogućnostima).
● Promicati uključenost i raznolikost, međukulturalni dijalog i vrijednosti solidarnosti, jednakih mogućnosti i ljudskih prava među mladima u Europi.
● Potpora razvoju profesionalnih mreža diljem Europe u različitim programima EU-a.
● Uključivanje osoba sa smanjenim mogućnostima (kulturne, geografske, društvene prepreke) u multikulturalne aktivnosti.

Facebook: https://www.facebook.com/associationwalktogether
Instagram: https://www.instagram.com/walktogether_bulgaria/

 

Udruga Europa 2020. osnovana je u travnju 2014. u Puente Genilu u Cordobi u Španjolskoj kao odgovor na različite nedostatke koje su tadašnji osnivači uočili u odnosu na znanje mladih Andalužana o njihovim mogućnostima u Europi. Međutim, iskustvo osnivača seže mnogo ranije kroz programe Mladi 2000. – 2006. te Mladi na djelu 2007. – 2013.

Naši ciljevi:

● Promicati i poticati programe za mlade, obuku, obrazovanje, kulturu, sport i sudjelovanje u Europskoj uniji i u javnom životu lokalne zajednice.
● Promicati duh zajednice i integraciju te promicati poznavanje europske kulture kod mladih ljudi.
● Promicanje međunarodne mobilnosti.
● Promicati inicijative i lokalne izvore zapošljavanja. Kroz aktivnosti u području neformalnog obrazovanja, organizacije slobodnog vremena.

Web: http://www.aeuropa2020.com/
Facebook: https://www.facebook.com/aeuropa2020

 

Županijska udruga slijepih Split (Hrvatska) je nevladina, neprofitna udruga za osobe s invaliditetom. ŽUSST je aktivno uključen u razvoj i provedbu projekata u lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj sferi koji izravno ciljaju na osobni i profesionalni razvoj slijepih osoba. Udruga je osnovana s ciljem rada za opće i javno dobro slijepih osoba. Misija je promicanje, razvoj i poboljšanje položaja slijepih osoba u lokalnoj zajednici. Radimo na zaštiti njihovih prava i interesa kao temeljnih ljudskih prava, posebice: dostojanstva, jednakosti, nediskriminacije, dostupnosti i socijalne uključenosti. Glavni cilj udruge je doprinijeti stvaranju ravnopravnog društva promicanjem ljudskih prava, provođenjem antidiskriminacijske politike i organiziranjem javnih aktivnosti kako bi se postiglo individualno razumijevanje, prihvaćanje i uvažavanje različitosti osoba s invaliditetom, posebice slijepih.

Web: https://www.udrugaslijepih.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/udrugaslijepihsplit